Mar
07
Waterinstallatie woning

Waterinstallaties algemeen, onderdeel van bouwkundige benadering van een architectonisch ontwerp middels detail uitgangspunten, bouwmethodiek en tekentechnieken bouwkunde. Veiligwonen: keurt en levert de attesten voor uw woning. Na aanleg van een woninginstallatie rond je het werk af.

De oplevering is bedoeld voor jou als installateur en voor de opdrachtgever. Bij de oplevering doorloop je een aantal stappen: Afronden werkzaamheden, plaatsen watermeter, spoelen drinkwaterinstallatie en het .

Vraag tijdig uw drinkwateraftakking en uw keuring aan. Bij het bouwen van een nieuwe woning ontvangt u het aanvraagformulier voor uw aftakking samen met de bouwvergunning. Vul zorgvuldig het aanvraagformulier in. Zorg voor een inplantingsplan (klik hier voor een voorbeeld van een inplantingsgsplan) en voor een . De controle van de waterinstallatie moet gebeuren voor de eerste ingebruikname van de binneninstallatie (bijvoorbeeld bij nieuwbouw) of na een ingrijpende verandering van de installatie (denk aan een grootschalige verbouwing). Dit geldt zowel voor woningen als bedrijfspanden.

Wateraansluiting: waterleidingen van nieuwbouw woningen dienen aangesloten te worden op het drinkwaternet. De belangrijkste normen die het installatiebranche te maken heeft vallen onder drinkwater en leidingwaterinstallaties.

Op dit moment zijn er grote veranderingen aan de gang in nationale en Europese wet- en regelgeving die betrekking hebben op het onderwerp drinkwater. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe . Indien nog niet alle toestellen geplaatst zijn en je wil toch water , dan voeren we een voorlopige keuring uit. Zodra alle toestellen geplaatst zijn, volgt een definitieve of bijkomende keuring.

Op het attest wordt dit expliciet vermel met aanduiding van de nog te keuren apparaten. Aan de keurder overhandig je ter plaatse een . Bij een nieuwbouw moet voor het storten van de beton van start kan gaan nog enkele dingen voorzien worden, deze zijn : de aarding en een aansluitbocht met vijf pijpen om elektriciteit, aardgas, kabeltelevisie, telefoon en water aansluiting in de woning te brengen. Deze aansluitbocht is sinds kort in . INFORMATIE- OVERDRACHT: ALGEMEEN. AANSLUITING WATERINSTALLATIES. De waterinstallaties moeten zijn aangesloten op de.

De aanvraag voor aansluiting van de. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. Overal in uw woning drinkwater voorradig.

Gezond en schoon drinkwater wordt in Nederland nog steeds gegarandeerd door de water leverende bedrijven. Om dit water gezond te houden dient de installateur zich aan de opgestelde regelgeving te houden en op deze wijze incl.

Indien er jaar na de ééntapskeuring nog geen basiskeuring werd aangevraagd , moet er om veiligheidsredenen een nieuwe keuring plaatsvinden van deze installatie. Bij de bouw van een woning is water noodzakelijk, daarom wordt er vaak een ééntapsaansluiting. Waterkeuring van een voorlopige ééntapsaansluiting . Een juiste, goed werkende, centrale beveiliging na de watermeter is een vereiste om het terugvloeien van het water van de woning naar het openbaar waterleidingnet te voorkomen. Vraag in geval van nieuwbouw bij je waterwatermaatschappij na of zij een aftakking met centrale beveiliging plaatsen. Oorzaak is de verplichte keuring die de binneninstallatie moet ondergaan door de toename van hemelwater in de woning.

Geen keuring staat gelijk met geen water. Voor gas- en elektriciteitsaansluitingen was de keuring al lang verplicht, sinds enkele jaren moet ook de waterinstallatie verplicht gekeurd . Lood lost langzaam in water op en het loodgehalte stijgt dan ook vooral in stilstaand leidingwater. Vroeger moest men vóór het drinken het water altijd eerst een tijdje laten stromen, zodat de leidingen werden doorgespoeld en het loodgehalte in het water flink afnam. In moderne woningen is dit zelden meer nodig. Bent u een eigenaar of beheerder van woningen ? Dan is het belangrijk om te weten of de binneninstallaties van water , gas en elektra voldoen aan de geldende veiligheids- normen.

Bij verhuur van de woning bent u immers als eigenaar eindverantwoordelijk en direct aansprakelijk voor het onderhoud van de woning. Bij de meeste bouwwerkzaamheden is een wateraansluiting onmisbaar. Na de bouw kan deze aansluiting in bepaalde gevallen worden verlengd voor de toekomstige bewoners of gebruikers.

Hieronder geven wij de twee mogelijkheden. Aanvraag bouwaansluiting.